Uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11.03.2014 r., w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego podjętą na wniosek Barlinek S.A. w sprawie udzielenia BARLINEK S.A. zezwolenia na przywrócenie akcjom spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji), akcje Spółki zostały wykluczone z obrotu giełdowego z dniem 21.03.2014 r. Zgodnie z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4.03.2014r., Spółka przestała podlegać obowiązkom informacyjnym wynikającym z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 1382) z dniem 21.03.2014 r.